Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2013 dňa 14.09.2013 pod č. 15519-WYT.

Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu
06. 10. 2013, Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Identifikácia uchádzačaUmiestnenieCena bez DPH
AGRA s.r.o.
IČO: 36382914
Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin
1. (úspešný)19.176 €
JS Agrotechnika – Slavko JURKO
IČO: 40639606
082 21, Medzany 156
2.13.945 €

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce sídlo Veľké Uherce
958 41 Veľké Uherce

Tel: 038/ 7486 230
Fax: 038/ 7486 267
E-mail: pdpvu@nextra.sk
Obchodný register OS Trenčín, odd.Dr. Vložka číslo : 10082/R

Vo Veľkých Uherciach dňa 05. 10. 2013

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo verejnej súťaži – podlimitnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2013 z 14.09.2013, pod zn.: 15519-WYT:
„Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu“,zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile:
Úspešným uchádzačom a prvým v poradí sa v tejto zákazke stal uchádzač: AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14,036 01 Martin , nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača bola ekonomicky najvýhodnejšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk podľa hodnotených kritérií pre vyhodnotenie ponúk.
Poradie uchádzačov:

  1. AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14,036 01 Martin
  2. JS Agrotechnika, Slavko JURKO, 082 21 MEDZANY 156

Ing. Jozef Štefkovič, Riaditeľ PDP

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec:Veľké Uherce
PSČ:958 41
IČO:00205869
Kontaktná osoba:Ing. Jozef Štefkovič
Telefón:+421 387486230
E-mail:pdpvu@nextra.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):15519-WYT, číslo VVO 180/2013 z 14.09.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:03.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie:27.09.2013

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Kúpna zmluva o dodávke tovaru2 804 kB [pdf]

HORE